دعوت به همکاری

بیمارستان مادر جهت تکمیل کادر خود به صورت تمام وقت و با حقوق مزایا مطابق با قانون کار در بخش ها و با عناوین زیر نیرو جذب می نماید:

دعوت به همکاری

فراخوان جذب نیروی پرستاری، مامایی، کارشناس اتاق عمل، هوشبری، کمک بهیار