یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

واحد کنترل عفونت

واحد کنترل عفونت

شناسایی و گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی تعریف عفونت بیمارستانی: 

عفونتي كه بصورت محدود يا منتشر در اثر واكنش و در اثر واكنش هاي بيماري زا مرتبط با خود عامل عفوني يا سموم آن در بيمارستان ايجاد شود به شرطي كه:

 حداقل 48تا 72 ساعت بعد از پذيرش بيمار در بيمارستان ايجاد شود. در زمان پذيرش ، فرد نبايد علائم آشكار عفونت مربوطه را داشته باشد و بيماري در دوره نهفتگي خود نباشد.  معيار هاي مرتبط با عفونت اختصاصي (كد مربوطه) را جهت تعريف عفونت بيمارستاني داشته باشد. در مورد شناسایی و گزارش دهی عفونت های بیمارستانی به موارد زیر توجه کنید:

 1-بيمار يابي توسط رابط كنترل عفونت و سرپرستار انجام شده ودر فرم مخصوص گزارش دهي عفونتهاي بيمارستاني ثبت و به سوپروايزر كنترل عفونت گزارش مي نمايد.              

 2 -سوپروايزر آزمايشگاه بايد نتايج كشتهاي بيماران بستري در بخشها را به واحد كنترل عفونت اعلام نمايد.                                 

3 -پرسنل بخشها خصوصا رابطين كنترل عفونت در مورد علایم عفونت بيمارستاني مانند: تب، تغيير زخم جراحي به نفع عفونت، شروع آنتي بيوتيك جديد، تغيير آنتي بيوتيك،علایم سوزش ادراري، عفونت و التهاب ناحيه كتتر ، آنژيوكت هاي فلبيت بدون اينكه در اثر آنتي بيوتيك فلبيت شده باشد(، علایم عفونت تنفس (افزايش ترشحات ريه و...) ،نظريه پزشك معالج مبني بر عفونتهاي بيمارستاني بايد توسط سوپروايزر كنترل عفونت آموزش ببينند .                                                            

4 -پزشك كنترل عفونت بيمار مربوطه را با تعاريف استاندارد NNISتطبيق مي دهد و در صورت تطبيق با علایم عفونت بيمارستاني، بيمار به عنوان مورد عفونت بيمارستاني تلقي مي شود و فرم شماره يك براي وي تكميل مي شود.                   

5 -سوپروايزر كنترل عفونت فرم شماره يك را در نرم افزار NNISثبت نموده و كد مربوط به عفونت را از نرم افزار استخراج مي كند.                   

6 -در پايان هر ماه فرم شماره دو از نرم افزار تكميل و در سامانه ثبت موارد عفونت بيمارستاني دانشگاه ثبت مي گردد و آمار به مركز بهداشت ارسال مي گردد.           

7 -سوپروايزر كنترل عفونت بعد از تكمبل فرم شماره دو و وارد نمودن اطلاعات بخشها در آن، ميزان عفونت ماهيانه را تعيين نموده، فرم تكميل شده پرينت و نگهداري مي نمايد.                                                                                           

8 -سوپروايزر كنترل عفونت در جلسه ماهانه كميته كنترل عفونت آمار عفونت بيمارستاني ماه قبل را در كميته مطرح نموده و در خصوص آمار و علل ايجاد اين عفونتها و نحوه پيشگيري از آنها و اقدام اصلاحي بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد و پس از آماده شدن صورت جلسه كميته، نتيجه مصوبات را به بخشهاي مربوطه اطلاع رساني مي كند.                                                                 

9-سوپروايزر كنترل عفونت هر سه ماه عفونت هاي بيمارستاني را به تفكيك 4 نوع عفونت شايع بيمارستاني، نوع بخش و تعداد موارد تجزيه تحليل نموده و اقدامات اصلاحي را طراحي مي نمايد و نتيجه را در كميته كنترل عفونت مطرح مي نمايد.       

10 -سوپروايزر كنترل عفونت با همكاري واحد بهبود كيفيت در خصوص نتايج عفونت بيمارستاني اقدام اصلاحي تدوين نموده و برنامه را جهت اجرا به بخشها و مسئولين مربوط ابلاغ مي نمايند و طبق بر نامه زمان بندي اقدامات اصلاحي را پايش مي كنند.  

11 -مسئولين بخشها بايد در خصوص آمار عفونت مربوط به بخش خود، به واحد كنترل عفونت بازخوردهاي لازم را بدهند.