یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

متخصصین متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سعید نیلچی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر هاشم حجت
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر سید کاظم موسوی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر فاطمه سادات طباطبایی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر حسن رضا سلطانی
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی