یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 035-33188888
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English        عربی       

متخصصین متخصص جراحی عمومی

دکتر فاطمه احسانی
متخصص جراحی عمومی
دکتر عباس مدیر
متخصص جراحی عمومی
دکتر حسن پارسائیان
متخصص جراحی عمومی
دکتر محمد زارع
متخصص جراحی عمومی
دکتر علیرضا سلیمی
متخصص جراحی عمومی