کسب رتبه یک اعتباربخشی

با یاری خداوند متعال و همدلی پرسنل دلسوز بیمارستان در پنجمین دوره اعتباربخشی ملی که از سوی ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت بیمارستان مادر برای پنجمین بار موفق به کسب رتبه یک اعتباربخشی گردید

امید است با تلاش مستمر شاهد شکوفایی روزافزون این مجموعه در خدمت رسانی با بیماران باشیم.