برگزاری کلاس آتش نشانی

کارگاه تئوری و عملی اطفای حریق به همت واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان مادربا حضور پرسنل بیمارستان و حضور یکی از پرسنل آتش نشانی به عنوان مدرس در 5 روز درسالن کنفرانس بیمارستان مادر برگزار شد
در این کارگاه آموزشی توضیحاتی کامل در خصوص انواع خاموش کننده ها و کارایی هر یک از آنها، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی و مهار و اطفاء حریق بصورت تئوری و عملی،ارائه شد.

در پایان تعدادی از کارکنان شرکت کننده به صورت عملی، نحوه کار با کپسول های آتش نشانی و  اطفاء حریق را اجراء نمودند.