اولین بیمارستان مجهز به ترخیص بر بالین در استان

در  راستای ارتقای خدمت رسانی به بیماران در امر ترخیص بیمارستان تخصصی مادر مفتخر است به عنوان اولین بیمارستان استان فرآیند ترخیص بر بالین بیمار را اجرا نماید در این فرآیند نیازی به مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص نبوده و با حضور پرسنل واحد ترخیص بر بالین بیمار صورتحساب تسویه و فرآیند ترخیص کامل می گردد.