یزد میدان مهدیه ابتدای بلوار امام جعفر صادق
شماره تماس: 36230030-035
پست الکترونیک: info@madarhospital.com
فارسی        English       

سیاستهای اصلی بیمارستان

سیاستهای اصلی بیمارستان


 سیاستهای اصلی بیمارستان -1398 :

ردیف

حوزه

سیاست اصلی

ذینفعان کلیدی

1


رضایت ذینفعان

۱ارزش آفرینی برای تمامی ذینفعان با تکیه بر نظرسنجی علمی از ذینفعان با توالی فصلی و بررسی و پایش نتایج به دست آمده در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی و ارائه بازخورد به صاحبان فرآیند

تمامی ذینفعان

۲تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی و یافته های متقن و علمی و استفاده از نظرات و پیشنهادات ذینفعان در کمیته های بیمارستانی جهت دستیابی به نتایج متوازن ومطلوب

پزشکان، کارکنان، بیماران و همراهان، همسایگان، تامین کنندگان، پیمانکاران

۳بهبود و ارتقاء نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان

پزشکان، کارکنان، مالکین

۴ترویج فرهنگ بیمار محوری در تمام سطوح عملکردی به عنوان ارزش سازمانی

بیماران

2

ارتقاء سلامت

۵توجه به ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، محیط، کارکنان و جامعه با رویکرد استقرار استانداردهایHPH(Health Promoting Hospital) و پیاده سازی اصول مدیریت سبز

محیط زیست، جامعه، بیماران و کارکنان

3

مدیریت کیفیت وایمنی

۶تعهد به بهبود مستمر کیفیت و ارتقاء ایمنی با بهره گیری از استاندارد اعتباربخشی ملی و از طریق ممیزی های داخلی دوره ای

محیط زیست، جامعه، بیماران و کارکنان،مالکین

۷استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، تجهیزات و فیزیکی واطلاعاتی و در بیمارستان

۸تبعیت از استانداردهای ملی و وزارت بهداشت و درمان و اجرای استانداردهای اعتباربخشی ملی در راستای ارتقاء کیفیت خدمات

۹ارزیابی عملکرد بیمارستان در راستای حصول اهداف و برنامه استراتژیک

4

مراقبت و درمان

۱۰تعهد به ارائه خدمات مراقبتی و درمانی به تمامی گیرندگان خدمت با توجه به منشور حقوق بیمار 

بیماران، پزشکان، کارکنان

5

یادگیری

۱1تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و دارای مهارت و شایستگی 

کارکنان و پزشکان

6


مالی

۱2- شفاف بودن صورتحساب و میزان پرداختی های بیماران مطابق تعرفه های مصوب هیأت وزیران و کتاب ارزش های نسبی خدمات و مراقبت های سلامت و عدم برقراری ارتباط مالی میان پزشکان و کارکنان با بیماران و اخذ کلیه هزینه ها از بیمار مطابق با صورتحساب صادر شده توسط بیمارستان

بیماران، همراهان، بیمه های طرف قرارداد ، وزارت بهداشت،مالکین

۱3حداکثر استفاده از ظرفیت های بیمه و حداقل پرداخت از جیب بیمار

 ذینفعان :

ذینفعان داخلی


مالکین

پزشکان

پیمانکاران

کارکنانذینفعان خارجی

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی


بیماران و همراهان و خانواده بیمار

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سازمان های بیمه گر طرف قرارداد

شهرداری و شورای شهر

اداره کار

پزشکی قانونی

سازمان محیط زیست

همسایگان

جامعه


روش اطلاع رسانی: نصب در بورد/وب سایت بیمارستان


شرکت های بیمه